Explore the Gap

Med støtte fra Opstart, Nordisk Kulturfond, mødtes Antirasistiske filmdagar/Filmcentrum Syd fra Sverige, Norpas fra Finland, Finno-Ugriske Filmfestival fra Estland og Salaam Film & Dialog fra Danmark i to dage i København i august 2019. Møderne omhandlede fælles værdier og gav mulighed for at lære af hinandens arbejdsmetoder fra vores erfaringer som festivalproducenter i vore fire lande.

Salaam Film & Dialog ønsker at fortsætte vores nordiske samarbejde med workshops for forskellige generationer om inklusion og gensidig forståelse med film, historiefortælling, tegneserietegning og deling på nettet. Vi har derfor sendt ansøgninger til Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt om støtte til det følgende projekt.

Baggrund

I netværket ønskede vi at undersøge, hvordan vi kan indlede et frugtbart møde mellem det ældre og det unge publikum ved at engagere dem sammen i kunst og kreativ praksis. Begrundelsen for at udforske generationskløften i de fire lande er, at de nordiske samfund står over for en stadig ældre befolkning. I 2018 var 20% af befolkningen i Danmark, Estland og Sverige 65+. I Finland var det 22%. Og antallet af ældre vokser.

Vi ansøgte derfor Nordisk Kulturkontakt om kortsigtet netværksfinansiering og modtog denne i 2020. På grund af coronavirussen blev vores proces forlænget. Vi var ikke i stand til at mødes i Malmø i foråret 2020, på FUFF festival i Estland i juni 2020 eller på Norpas i Finland i august 2020.

Workshops

Da vi deltog i Festival Norpas i august 2021, oplevede vi en udstilling med værker af den finske kunstner Sanna Hukkanen.

Vi fandt alle, at det var en stærk oplevelse og var begejstrede for at opdage, at hun skabte workshops, hvor deltagerne endte med et produkt. De skabte en tegneserie, der beskrev deres oplevelser under workshoppen.

Sanna Hukkanen har arbejdet med netop denne type workshop i Rusland og med Living Language community art project og har introduceret tegneserie som et middel til at støtte det truede finsk-ugriske sprog. De arrangerede workshops for at lære sprogaktivister at tegne tegneserier og bruge dem i deres arbejde. Tegneserierne skaber en følelse af at dele et fællesskab, som samler journalister, lærere, NGO-aktivister og kulturarbejdere fra biblioteker og museer, der alle har tegnet tegneserier på deres egne sprog.

Sanna Hukkanen skrev følgende i en rapport om projektet: ‘Det finsk-ugriske tegneserieprojekt afholdt workshops for mindretalssprogaktivister, men selvom det ikke var målet at forbinde forskellige generationer, skete det alligevel som en sidegevinst. Det var meget interessant, fordi de unge havde en helt anden tilgang til sprogbevarelse end de ældre, og deres tegneserier indeholdt andre typer oplysninger. Tilsammen dannede de et mere fuldstændigt billede af situationen for disse truede sprog og kulturer i dag.’

Deltagernes fælles erfaringer fra de afholdte workshops, stemmer i høj grad overens med, hvad vi ønsker at arbejde med, så vi kontaktede Sanna Hukkanen, allerede under Norpas festival, og hun var, og er stadig meget interesseret i at deltage i vores projekt.

Hver workshop vil bestå af følgende elementer:

Film

Det overordnede tema for workshoppene er inklusion og gensidig forståelse. Inklusion er ment som inklusion af alle mennesker: alle aldre, alle etniske grupper, alle mindretal, alle religioner, alle køn og alle seksuelle præferencer osv. Og gensidig forståelse i denne sammenhæng betyder, at vores mål er, at alle deltagerne forstår, accepterer og anerkender, at vi alle er en del af denne globaliserede verden, vi bor i.

Hver workshop bliver indledt med, at deltagerne ser en film sammen. Det kan være en kortfilm (10 – 15 minutter) eller en spillefilm, afhængigt af workshoppens længde. Filmen er en inspiration til at starte historiefortællingsdelen af workshoppen, hvor deltagerne vil dele deres forskellige opfattelser af filmens temaer.

Storytelling

Ideen om historiefortællingsdelen af workshoppen er tæt forbundet med filmen. Vi beder deltagerne om at finde paralleller i deres eget liv og forbinde det med filmens temaer. Har du haft lignende oplevelser som hovedpersonerne? Er der en situation i filmen, du kan genkende og forbinde dig med?

Metoden er meget nyttig, og vi har ofte anvendt den på Salaam Film & Dialog til at træne vores oplægsholdere i at have en åben dialog med publikum. Vi kalder det lynlås-modellen og bruger den til at udfolde en film og indlede en snak om ofte meget følsomme emner.

Efter 17 års praksis er det Salaam Film & Dialogs erfaring, at film kan bruges som værktøj til at åbne en diskussion om følsomme emner. En film kan blive ’et fælles tredje’ mellem publikum og en oplægsholder. Man kan f.eks. tale om racisme, hvis det er emnet for en film, og man kan bringe den så tæt på ens egne erfaringer, som man ønsker – hvilket kan ændres afhængigt af de enkelte deltagere.

Ved at anvende disse værktøjer kan vi have forskellige generationer, der deler erfaringer og taler om personlige oplevelser eller for ældregruppen, hvordan et tema som inklusion og gensidig forståelse bliver talt om, eller hvordan det blev talt om, da de var unge.

Tegneserie

Ved at fortælle hinanden historier om, hvordan de forholder sig til filmen og vores fælles emne ‘inklusion og gensidig forståelse’, bliver deltagerne klar til næste del af workshoppen: Sanna Hukkanens arbejde med publikum og deres tegneserie. Som det ses i illustrationerne, arbejder hun med et fast format på fire tegninger pr. tegneserie, som gør formatet enkelt og nemt at bruge i både korte og længerevarende workshops.

Sanna Hukkanen bruger en metode, der er udviklet af World Comics Finland. På deres netsite (www.worldcomics.fi) skriver de om metoden med græsrodstegneserier: ’Græsrodstegneserier er blevet brugt af organisationer til at fokusere på forskellige emner, såsom racisme, sexchikane, pigebørns rettigheder, frafald fra skolen, hiv/aids, hygiejne og ret til uddannelse. Dette er blot nogle få eksempler. Ethvert emne, hvor man kan lave en historie, kan udtrykkes gennem græsrodstegneserier.

Fællesskabsaktivister kan bruge græsrodstegneserier som et billigt og lavteknologisk kommunikationsværktøj til at fremsætte deres synspunkter … Det er historien, dens drama og hvordan den præsenteres, som er centralt, ikke tegnefærdighederne. Aktivisternes lidenskab og engagement i det foreliggende spørgsmål er tydeligt i de historier, de producerer.’

Det mest brugte format – tegneserier i form af vægplakater – er lavet ved at sammensætte to fotokopier i almindelig størrelse. Aktivister, der normalt ikke eller kun i ringe grad har adgang til mainstreammedier, kan gøre græsrodstegneserier til deres eget medie.

Med andre ord kan disse workshops udvikle sig til et udtryksmiddel og en måde for grupper, der sjældent interagerer, at kommunikere åbent med hinanden. Det kan være grupper i samfundet, der har ringe eller ingen interaktion med andre grupper uden for deres lokalområde eller grupper, der har meget lidt forbindelse med personer uden for deres egen aldersgruppe.

Bortset fra Finland, hvor Sanna Hukkanen vil lede alle workshops, vil der være en indledende workshop i hvert af de andre lande: Estland, Sverige og Danmark, hvor Sanna Hukkanen vil lære en lokal kunstner, hvordan man gennemfører yderligere workshops.

På den måde vil vi kunne afholde workshops på modersmålet og ikke på engelsk, og vi vil være i stand til at gennemføre flere workshops, da vi ikke behøver at betale for Sanna Hukkanens rejseudgifter hver gang, skal vi afvikle en workshop.

Hjemmeside, sociale medier og filmoptagelser

Vi ønsker naturligvis at fremvise det arbejde, der er udført under de forskellige workshops. Vores idé er at filme nogle af processerne og diskussionerne, og derefter producere en hjemmeside og profiler på sociale medier for ‘Explore the Gap’, hvor deltagerne kan præsentere deres arbejde og processer.

Det er vores håb, at hjemmesiden og SoMe-profilerne kan få et forlænget liv efter projektet. Vi vil fortsat tilbyde disse workshops til lokalsamfundene, men når støtten vi søger om i Nordisk Kulturfond og Nordic Culture Point udløber, vil deltagerne eller lokalsamfundet skulle betale for workshops.

Optagelser af dele af workshops vil også fungere som en måde at dokumentere projektet på.

Hvem skal deltage?

Som nævnt i begyndelsen ønsker vi at arbejde med forskellige generationer. Men konceptet er sådan, at hvert deltagende land kan beslutte, hvilke lokalsamfund de ønsker at arbejde med.

I Danmark og Sverige ønsker vi at arbejde med tre forskellige grupper:

1. Ældre i dagtilbud og elever i skoler fra 3. til 5. klasse. Emnet for denne workshop vil være, hvordan vi ser på folk, der er forskellige fra os selv. Vi vil skabe plads til social og kulturel forståelse i mødet mellem de ældre og børn, med henblik på at de kan føre en samtale – på et simpelt plan – om, hvordan man overvinder forskelle, og de vil indgå i et samarbejde om at lave tegneserierne.

2. Ældre i dagtilbud og elever i skoler fra 6. til 8. klasse i mindre byer rundt om i landet. Emnet for denne workshop vil være, hvordan flygtninge og migranter integreres i et lokalsamfund. Dette vil være genstand for filmen, samtale, og tegneserier.

3. Ældre i forstæder med sociale problemer og unge mænd fra etniske minoriteter. Denne workshop er inspireret af en podcast fra en forstad nær København. Her erklærede unge fra etniske minoriteter, at de virkelig ønskede at have kontakt med de ældre i lokalsamfundet, men at de ældre var bange for dem. Derfor vil emnet for disse workshops være, hvordan man finder en gensidig forståelse mellem disse grupper. En ældre og en ung person producerer en tegneserie sammen.

Antallet af workshops i Danmark og Sverige vil være 10 i hvert land. Og i Finland bliver der to workshops for børn og ældre fra lokalsamfund, da Norpas-festivalen kun varer tre dage i august. Konceptet med mange korte workshops vil heller ikke fungere i Estland. I Estland er FUFF-festivalen placeret i et landområde, og et koncept, der ville fungere for dem, er at lave en fem dages lejr med lokale unge og ældre. Deltagerne vil ved siden af de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor, lære andre ting af hinanden som fx madlavning og traditionelt håndværk.